Polityka prywatność Visual Factory

Visual Factory to agencja marketingu (marketingu tradycyjnego, marketingu cyfrowego, lead marketingu, konsultingu w marketingu, projektowania na potrzeby marek i akcji promocyjnych, oferująca zaplecze technologiczne na potrzeby realizowanych działań. Pracujemy z ludźmi i dla ludzi wykorzystując najnowsze i sprawdzone technologie. Nasze usługi oparte są na ciągłym analizowaniu potrzeb i rozwiązywaniu problemów naszych klientów.

Visual Factory przykłada dużą wagę do ochrony Twojej prywatności - traktujemy Twoje dane ze starannością, tak jak sami chcielibyśmy aby nasze były traktowane, ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych. W poniższym dokumencie prezentujemy informacje o uprawnieniach, z których możesz skorzystać w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.

Niniejsza polityka obowiązuje wszystkich Klientów i odbiorców firmy Visual Factory, jej partnerów, użytkowników korzystających z usług, bez względu na ich charakter: zarówno odwiedzających nasze strony internetowe, korzystających z produkowanych przez nas aplikacji w tym mobilnych, kanałów społecznościowych (social media), tych korzystających z naszych narzędzi do optymalizacji procesów, oraz tych którym udostępniamy przestrzeń dyskową na naszych serwerach.

Prosimy o zapoznanie się z treścią oraz z ogólnymi warunkami umowy dotyczącymi z korzystania z naszych produktów i usług.
Niniejsza Polityka może ulegać zmianom, prosimy bądź z nią na bieżąco.

A. Obszary przetwarzania Danych:

1. Strony internetowe oraz narzędzia marketingowe dostępne online

Jako dostawca usług marketingowych i komunikacyjnych zarówno dla naszych klientów jak i w swoim imieniu wykorzystujemy strony internetowe oraz inne dostępne narzędzia zapewniające dostęp do informacji i dzielenia się nią. W celu poprawnego działania tych że narzędzi potrzebne są rozwiązania technologiczne, które identyfikują technicznie, zapisują preferencje, umożliwiają identyfikację komputera, oraz inne. Współczesne narzędzia marketingowe dostępne online w tym również strony internetowe i zawarte tam formularze, pola z komentarzami, galerie, strony z logowaniem, pozwalają na przesyłanie danych. Wysyłając je. Dane te są pobierane dla realizacji biznesowych celów agencji i jej klientów. Podmiotami odpowiedzialnymi za dane pobierane przez bezpieczeństwo tych danych są właściciele tychże serwisów

2. Badania i Analizy marketingowe
a. Będąc firmą marketingową, rozumienie zachowań, preferencji konsumentów jest dla nas kluczową i strategiczną wartością i stanowi podstawę naszej biznesowej działalności. W tym celu używamy narzędzi, które pozwalają nam obserwować zachowania, reakcje i rozumieć użytkownika i konsumenta.
b. Prowadzone przez nas analizy nie mają na celu ustalenie konkretnych osób, ale pozwalają zobrazować i zwizualizować szerszy trendy, który wyznaczają grupy konsumentów i użytkowników sieci internet.
c. Dane są anonimowe i nie można ich wyodrębnić z badań.
d. Analizy mogą być prowadzone na stronach aplikacjach, czasami bez szerszej informacji o tym zdarzeniu.
e. Korzystając z naszych serwisów i aplikacji wyrażasz dobrowolną zgodę na wykorzystywanie tych ogólnie przyjętych praktyk w oparciu o sprawdzone i uznane technologie.

3. Zaplecze technologiczne

a. Wszystkie serwisy hostowane na naszych serwerach jak również, serwery zewnętrznych firm, którymi administrujemy służą do udostępniania informacji i tym samym wykorzystują informacje przez Ciebie udostępnione
b. Serwery również stanowią miejsce przechowywania, obsługi i działania poczty email. Twoja korespondencja oraz oglądane przez Ciebie treści są objęte tajemnicą telekomunikacyjną. Bez Twojej zgody nie uzyskujemy dostępu do niej.
c. W celu zapewnienia usługi transmisji możemy zapisywać w logach dane twojego komputera, jego adres IP, MAC Adresy, daty i godzinę połączenia oraz czas jego trwania.
d. Dane będą zawierane w danych bezpieczeństwa naszych urządzeń i przechowywane zgodnie z wymogami prawa.

4. Działalność operacyjna

W bieżącej działalności firmy twoje dane mogą być wykorzystywane w obszarach: a. Prowadzeniu projektów oraz w ich kompletnej obsłudze b. Budowania relacji, sprzedaży, marketingu, c. Dbaniu o bezpieczeństwo i jakość oferowanych usług d. W aspektach prawnych w tym w podpisywania umów, wystawianiu faktur, wzajemnym rozliczaniu się

B. Twoje dane osobowe i sposób ich wykorzystywania.

1. Podejście do danych

a. Dane zbieramy po to aby zapewnić jakość produktów oraz sprawności firmy
b. Zbieramy minimum
c. w większości przypadków dane są anonimowe
d. nie łączymy twoich danych, nie budujemy z nich profili osobowych
e. bardzo dbamy o bezpieczeństwo, zarówno w aspekcie prawnym jaki organizacyjnym

2. Rodzaje danych, które przetwarzamy:

a. Dane telefoniczne
b. Dane adresowe
c. Dane internetowe
d. Dane z naszych stron i aplikacji internetowych

3. Dane przechowujemy…

Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, z uwzględnieniem wymogów prawa. Okresy przechowywania różnią się w zależności od celu przetwarzania.

• W celu ustalenia należności za usługi lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, przechowujemy Twoje dane przez 12 miesięcy od ich pozyskania, a w przypadku wniesienia reklamacji przez okres niezbędny do rozstrzygnięcia ewentualnego sporu;
• Dane zebrane w związku z odwiedzaniem przez Ciebie naszych stron i korzystaniem z aplikacji internetowych VISUAL FACTORY przetwarzamy do 5 lat po ich pozyskaniu;
• Maksymalny okres przechowywania Twoich danych w celach rozliczeniowych wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany ze świadczoną usługą. Wiąże się to z upływem okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Po upływie okresów przechowywania Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych:
• stanowi zawarcie i wykonanie umowy: np. Twoje Dane kontaktowe, których podanie przez Ciebie jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy; Dane telefoniczne, Dane internetowe przetwarzane w celu zrealizowania projektu technologicznego, marketingowego • wyrażona zgoda: np. przesyłania komunikacji marketingowej na adres e-mail lub kontaktów telefonicznych w celach marketingowych;
• wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na VISUAL FACTORY: np. Dane internetowe lub Dane telefoniczne przetwarzane w celu dostarczenia Abonentom wykazu świadczonych usług, rozpatrywania reklamacji;
• prawnie uzasadnione interesy VISUAL FACTORY: np. Dane kontaktowe przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego, Dane internetowe.

4. Komu i jak udostępniamy dane?

Firma Visual Factory przykłada szczególną do doboru zaufanych partnerów, tak aby jakiekolwiek informacje w tym twoje dane były traktowane z szeroko rozumianym respektem dla poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi lub produktu. Na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych możemy udostępniać Twoje dane następującym zaufanym podmiotom, także tym spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Ekonomicznego aby skutecznie, bezpiecznie i kompletnie zrealizować usługę dla Ciebie:

a. biurom rachunkowym,
b. dostawcom usług IT,
c. innym podmiotom z obszaru marketingu,
d. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
e. drukarniom, i wydawcom f. w wyjątkowych sytuacjach innym firmom, pozwalającym na odzyskaniu wierzytelności, z którymi VISUAL FACTORY zawarła umowy o współpracy.

5. W celu realizacji naszych obowiązków ustawowych.

Możemy być prawnie zobowiązani do udostępnienia Twoich danych osobowych, w tym danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną, na żądanie uprawnionych służb i organów, a także sądom i prokuratorowi. Dane te mogą zostać udostępnione bez Twojej wiedzy oraz zgody, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W takich przypadkach VISUAL FACTORY zawsze weryfikuje legalność żądania służb i organów dotyczących udostępnienia Twoich danych.

6. Jakie dane musimy przechowywać?

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne jesteśmy zobowiązani zatrzymywać i przechowywać Twoje Dane internetowe, Dane dotyczące korzystania z poczty elektronicznej niezbędne do: ustalenia zakończenia sieci, użytkownika końcowego:

• inicjującego połączenie,
• do którego kierowane jest połączenie; określenia:
• daty i godziny połączenia oraz czasu jego trwania,
• lokalizacji urządzenia końcowego.

D. Masz wpływ na swoje dane:

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne przysługuje Ci:

a. prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód na:

• przetwarzanie Twoich Danych kontaktowych. tj. adresu e-mail w celu przesyłania przez VISUAL FACTORY rachunków w formie elektronicznej;
• przetwarzanie Twoich Danych kontaktowych tj. adresu e-mail lub numeru telefonu w celu przesyłania zawiadomień

b. prawo do wniesienia:

• sprzeciwu w zakresie przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego

• uzasadnionego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów VISUAL FACTORY, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją; 

c. prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej;

d. prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych, jeśli Twoje dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne;

e. prawo do usunięcia Twoich danych, jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a VISUAL FACTORY nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Twojej zgody albo realizacji obowiązku prawnego;

f. prawo do przenoszenia danych udostępnionych nam przez Ciebie w formacie do odczytu maszynowego, np. gdybyś chciał udostępnić je innemu dostawcy usług;

g. prawo ograniczenia przetwarzania Twoich danych w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):
• jeśli masz zastrzeżenia co do prawidłowości Twoich danych;
• jeśli uważasz, że nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych, ale jednocześnie nie chcesz, abyśmy je usunęli;
• jeśli takie dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast Ty potrzebujesz ich w związku z dochodzeniem roszczeń;
• jeśli wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, a naszym obowiązkiem jest sprawdzenie, czy powinniśmy je dalej przetwarzać.

 

VISUAL FACTORY w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji – udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem. W razie potrzeby termin realizacji Twojego żądania może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań. W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby. Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, VISUAL FACTORY może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

E. Dane kontaktowe

Administratorem Twoich danych osobowych jest VISUAL FACTORY z siedzibą w Warszawie (05-075), przy ul. Syrokmoli 23, Warszawa – Wesoła, NIP 9521781625, REGON: 140902091 Do którego możesz skierować dowolne pytania, uwagi lub wnioski dotyczące Twoich danych osobowych do naszego administratora Danych Osobowych: adres e-mail: ado@VisualFactory.pl. W celu realizacji Twoich uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów, wykorzystaj poniższe metody kontaktu: adres e-mail: ado@VisualFactory.pl poczta tradycyjna: Syrokomli 23, 05-075 Warszawa - Wesoła, numer telefonu: +48 507 182 088 (opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora) Organ nadzoru ochrony danych osobowych. jeśli nie jesteś zadowolony z udzielonej przez nas odpowiedzi, możesz złożyć skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

F. Słownik pojęć:

Klient VISUAL FACTORY: osoba fizyczna będąca stroną umowy o świadczenie usług zawartej z VISUAL FACTORY albo jej spółkami zależnymi.

Dane kontaktowe: informacje podawane przez Ciebie przy zawarciu umowy, np. Twoje imię i nazwisko, nazwa, numer PESEL lub seria i numer dowodu osobistego lub paszportu, NIP, adres korespondencyjny, adres miejsca świadczenia usług, numer telefonu, adres e-mail, data urodzenia.

Dane telefoniczne: dane przetwarzane na potrzeby świadczenia usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, w tym dane o numerach użytkowników wywoływanego i wywołującego, imiona i nazwiska jeśli je udostępnili, rodzaj i czas połączenia, data i godzina połączenia lub nieudanego połączenia, dane lokalizacyjne urządzenia inicjującego oraz do którego wykonywane jest połączenie, dane techniczne o urządzeniach (numery MSISDN, numery IMSI, numery IMEI lub ESN), daty i godziny pierwszego zalogowania mobilnych urządzeń końcowych do ruchomej publicznej sieci telefonicznej, ilość wykonanych połączeń, dane o ilości wysyłanych i pobieranych danych.
Dane internetowe: imię i nazwisko albo nazwa oraz adres Abonenta, dane transmisyjne niezbędne do świadczenia usługi, w tym adres IP/MAC, data i czas korzystania z adresu IP, informacje o pakiecie internetowym, dane o ilości wysyłanych i pobieranych danych numer wykorzystanego portu sieciowego; w zakresie usługi Wi-Free informacje o loginie zalogowanego użytkownika i czasie trwania sesji.

Dane dotyczące korzystania z poczty elektronicznej:
jeśli korzystasz z naszego serwera, przetwarzamy dane transmisyjne niezbędne do świadczenia usługi poczty elektronicznej, w tym informacje o adresach e-mail nadawcy i odbiorcy, adres IP podmiotu inicjującego oraz data i godzina przesłania i odbioru komunikatu, sposoby połączenia internetowego.

Polityka:
niniejsza polityka prywatności.

Dane zebrane podczas odwiedzania stron internetowych VISUAL FACTORY: odwiedzane miejsca oraz aktywność użytkowników w witrynach internetowych zarządzanych przez VISUAL FACTORY, w tym godzina i czas trwania sesji, atrybuty kampanii marketingowych, adres URL strony, na której znajdowało się łącze, które odesłało użytkownika do witryny internetowej w domenie VISUAL FACTORY; szczegóły transakcji oraz informacje techniczne o urządzeniu (adres IP/MAC, system operacyjny i typ przeglądarki, prędkość połączenia internetowego oraz ustawienia wyświetlania); informacje o lokalizacji urządzenia przenośnego lub przeglądarki internetowej użytkownika; informacje przekazywane przez użytkownika w witrynie internetowej, aplikacji lub podczas interakcji ze stronami serwisu społecznościowego zarządzanymi przez VISUAL FACTORY, takie jak informacje podawane w formularzach rejestracyjnych.

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych:
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnegoprzepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

G. Aktualizacje naszej Polityki

Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. W związku z potrzebami, jakie mogę wyniknąć z rozwoju oferowanych przez nas usług albo zmian regulacyjnych, uprawnieni jesteśmy do zmiany Polityki. Nowa wersja Polityki publikowana będzie na naszej stronie internetowej. Dodatkowo poinformujemy Ciebie o wszelkich zmianach, które mogą mieć wpływ na korzystanie z usług.